Название Елементний склад системи управлiння потенцiалом пiдприемства виходячи з специфiки сфери бiзнесу
Количество страниц 43
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2009
Содержание Зміст

Вступ...…………………………………………………………………………………………......

1 Теоретичні аспекти системи управлiння потенціалом підприємства за допомогою механізму лізингу...………………………………………………………………………………
1 Сутність, особливості та принципи лізингових послуг...……....................................
1.2 Види лізингу та механізм лізингової угоди...…………….......................................
1.3 Методи страхування лізингових угод...……………………………………………..


2 Аналіз системи управлiння потенцiалом пiдприемства виходячи з специфiки сфери бiзнесу на прикладі ТОВ “Перша лізингова компанія”...……...................................................
2.1 Характеристика компанії ТОВ “Перша лізингова компанія”...……………………
2.2 Організаційна структура ТОВ “Перша лізингова компанія”...…….........................
2.3 Основні показники діяльності ТОВ “Перша лізингова компанія”...………………

3 Сучасний стан розвитку лізингу на Україні...………...............................................................

Висновок...…………………………………………………………………………………………

Список літератури...……………………........................................................................................

Додатки...……………………………….........................................................................................Вступ

Актуальність розвитку лізингу на Україні, включаючи формування лізингового ринку в СНД, обумовлена, насамперед, несприятливим станом парку обладання (значна питома ваги морально застарілого обладнання, низька ефективність його використання, незабезпеченість запасними частинами). Одним з варіантів рішення цих проблем може бути лізинг, що поєднує елементи зовнішньоторговельних, кредитних і інвестиційних операцій.
Вибір даної теми курсової роботи визначили ряд причин. По-перше, ринок лізингових послуг на Україні досить молодий і не освоєний. По-другу, лізинг, на думку автора, є досить перспективним напрямком для роботи. Довголітній досвід використання лізингового механізму в підприємницькій діяльності багатьох країн миру дозволяє зробити висновок про його ефективність. Виходячи йз цього й існуючого положення на Україні в перехідний період до ринкових відносин, з усіма його проблемами й труднощами, необхідно відзначити позитивність лізингового механізму. І, нарешті, по-третє, автор упевнений, що за допомогою лізингу реально можуть бути притягнуті інвестиції, необхідні для найбільш уразливих ланок економіки України.
У цей година більшість підприємств України не має достатньої суми власних коштів для придбання сучасного виробничого встаткування. У зв'язку йз цим виникає необхідність залучення додаткових коштів, найпоширенішим способом якого є одержання банківських кредитів. Одним з альтернативних видів організації фінансування є лізинг.
Предметом дослідження курсової роботи є організаційно-методичні проблеми аналізу й оцінки застосування лізингових послуг на фінансовому ринку України на прикладі ТОВ “Перша лізингова компанія”.
Об'єктом дослідження є лізингові схеми фінансування проектів споживчого кредитування, реалізованих у практиці України. Предметом дослідження є ТОВ “Перша лізингова компанія”.
Застосування лізингових схем несе підприємству значні вигоди, які демонструються в даній роботі. На жаль, багато керівників підприємств України не догадуються про дані переваги фінансування своєї діяльності. Лізинговий сектор недостатньо розвинений. Багато в чому це відбувається через відсутність економічного кругозору в представників українського менеджменту. Саме тому, у даній роботі оцінюється не тільки ефективність застосування лізингу, алі й аналізується законодавча база лізингу. Таким чином, робота дозволяє розглянути переваги лізингу при споживчому кредитуванні для населення саме в розрізі чинного законодавства України, що говорити про застосовність подібних схем у сучасних умовах.
Ціль сьогодення дослідження - виявлення переваг лізингових схем і оцінка їхньої ефективності в діяльності підприємства ТОВ “Перша лізингова компанія”.
Для досягнення поставленої в роботі мети необхідне рішення наступних завдань:
- розглянути теоретичні аспекти системи управлiння потенціалом підприємства за допомогою механізму лізингу;
- провести аналіз системи управлiння потенцiалом пiдприемства виходячи з специфiки сфери бiзнесу на прикладі ТОВ “Перша лізингова компанія”;
- розглянути сучасний стан розвитку лізингу на Україні;
Статистична інформація, використана автором у даній роботі була взята з наступних джерел: офіційні дані Держкомстату України, НБУ, аналітичні матеріали Групи по розвитку лізингу МФК і асоціації лізингових компаній України (Укрлизинг), крім цього використовувалася відкрита для вільного доступу інформація діючих лізингових компаній, зокрема «Перша лізингова компанія», «Дельта-Лізинг», «Альфа-Лізинг». Теоретичні й методологічні підходи до лізингу на ринку фінансових послуг описувалися в роботі за допомогою праць таких відомих українських і російських економістів, як Балабанів, Шеремет, Гуккаев, Никорук, а так саме й ряду закордонних учених.
Список литературы Висновок

Лізинг є вирішально важливим інструментом формування капіталу в усьому світі, та має потенціал для того, щоб зробити значний внесок в економічний розвиток та зростання України. Розвиток українського лізингового ринку знаходиться під тиском, який є результатом політичної нестабільності, що виникла після Помаранчевої революції. Алі ж перспективи є позитивними, оскільки країна обрала чіткий курс у напрямку вступу до Європейського Союзу. Однак, законодавча система поки що не забезпечує стабільної бази для лізингу; тривалість та невизначеність судових розглядів примушує лізингової компанії до здійснення ретельної оцінки усіх ризиків до укладення договорів лізингу. Хоча така ретельна оцінка сама по собі є позитивним розвитком, вона не забезпечує безпосередньої підтримки зростання ринку лізингу, якого потребує Україна. Є велика вірогідність того, що нещодавні зміни в податковому законодавстві щодо лізингу не призведуть до отримання додаткових доходів Україною, алі вже призвели до того, що майже всі іноземні інвестори зайняли очікувальну позицію та не поспішають інвестувати в український ринок лізингу.
У результаті проведеної в березні реформи оподаткування лізингові компанії відчули потребу в захисті своїх інтересів. З цією метою нещодавно була створена нова лізингова асоціація, яка захищає інтереси комерційних лізингових компаній.
Шлюб фінансових ресурсів в Україні залишається основною перешкодою розвитку ринку лізингу. Проте, він надає іноземним інвесторам можливість надавати економічно ефективніше довгострокове фінансування. Для того, щоб залучити іноземних інвесторів, операції українських лізингових компаній повинні бути прозорими для фінансистів та має бути покращана практика фінансового обліку.
З метою сприяння зростанню українського ринку лізингу слід розробити додаткове законодавство, надати технічну підтримку та провести галузеві тренінги. Слід також частіше проводити урядові брифінги з цього питання. Крім того, слід проводити роботові з потенційними лізингоодержувачами з метою інформування їх про зміни, які може забезпечити лізинг, перетворюючи їх фірми на процвітаючі підприємства.Список літератури

1. ГКУ- Цивільний кодекс України.
2. Хку-господарський кодекс України.
3. Закон про финлизинге - Закон України "Про фінансовий лізинг" у редакції від 11.12.01. № 1381 -IV.
4. Закон про прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. №283/ 97-ВР.
5. Закон об ПДВ - Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/ 97-ВР.
6. П(З)БУ 14- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.
7. Банківська справа: Справ. допомога / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова й ін.; Під ред. Ю.А. Бабичевій.- М.: Економіка, 1993. - 397c.
8. Банківська справа: Учеб. допомога. / Під ред. В.И. Колесникова.- С.-Пб.-1992.
9. Горемыкин В.А.. Лізинг. Практична учбово-довідкова допомога. - М.: Дашков і К. - М, 2005 р.
10. Короп М.В., Шабалин Е.М., Эриашвили Е.Д., Істомін О.Б. - Лізинг. Економічні й правові основи. - М.: Юнити-Дана. - 2003 р.
11. Лещенко М.И. Основи лізингу. - М.: Фінанси й статистика. - 2004 р.
12. Штельмах В. Розрахунок лізингових платежів виходячи з потоку коштів. Плюси й мінуси. - М.: ж. " Лізинг-Кур'єр", номер 1 (7) 2000.
13. Прилуцкий Л.. Допомога в розрахунку лізингових платежів. - М.: ж. " Лізинг-Кур'єр", номер 6 (6) 2003.
14. Никорук М.В., Каганів В.Ш., Толоконников А.В., Максимова В.Ф., Костерина Т.М.. Методичні матеріали до семінару "Інвестиційний менеджмент. Лізинг: проблеми й перспективи". - М.: МГУЭСИ, 1997.
15. Банківський (1) портфель (Книга банкіра. Книга клієнта. Книга інвестора. / отв. Ред. Коробів Ю.И., Рубін Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: "СОМИНТЕК", 1994.- 746 с.
16. Банківська енциклопедія / Савлук М.І., Поддерьогін А.М., Пересаду А.А.,Олексієнко Н.Д.,Лазепко Й.М. / За ред. Морозу А.М.-К.: фірма "Ельтон". - 1993.-327 с.
17. Банківські операції. Частина 2. Обліково-позичкові операції й агентські послуги: Навчальна допомога / Під ред. О.И. Лаврушина.-М.: Инфра- М., 1996.-208 с.
18. Біла Н. Лізинг у рішенні інвестиційних проблем України // Бізнес информ.- 1998. - № 2.- с. 85-87.
8. Газман В.Д. «Лізинг: теорія, практика, коментарі». - М.: Фонд «Правова культура», 1997. - 295 с.
9. Завгородная А.А., Ятпольская Д.О. «Маркетингове планування». - Спб: Питер, 2002.
10. Горемыкин В.А. «Основи технології лізингових операцій. Навчальна допомога». - М.: Вісь - 89, 2000. - 512 с.
11. Илющенко Е.В. «Маркетинг на підприємстві». Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000 р.
12. Москалев М.В., Кирбятьев Ю.К. «Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи». - Спб.: 2003 р.
13. Песоцкая Е.В. «Маркетинг послуг». - Спб.: «Питер», 2000 р.
14. Доиль. П. «Маркетинг і стратегії». 3-е изд., - Спб.: «Питер», 2002 р.
15. Уэллс в., Бернет Д.Ж., Мориарти С. «Реклама: принципи й практика». - Спб.: «Питер», 2003 р.
16. Федеральний закон «Про фінансову оренду (лізингу)» від 29 жовтня 1998 року № 164-ФЗ.
17.Конвенція «Унидруа про міжнародний фінансовий лізинг» від 28 травня 1988 року.
18. Голубків Е.П. «Маркетингові дослідження: Теорія практика й методологія». М.: Финпресс, 1998 р.
19. Федько В.П., Федько Н.Г. «Основи маркетингу». - «Фенікс», 2002 р.
20. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. «Маркетинг: Підручник для вузів». - М.: ВАТ «Видавництво «Економіка», 2003 р.
21. Балабанів И.Т. «Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта». - М.: Фінанси й статистика, 2000 р.
22. Савушкина Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства»:- 3-е изд. - Мі.: ИП «Экоперспектива»; «Нове знання», 2003 р.
23. Федеральний закон від 18 липня 1995р. №108 - ФЗ «Про рекламу».
24. Романенко И.В. «Економіка підприємства». - М.: «Фінанси й статистика», 2002 р.
25. Цивільний кодекс РФ. Частина 2.,(стаття 87-94).
26. Шкрбак В.С., Казлаускас Г.К. «Охорона праці». - М.: Агропромиздат, 1985р.
27. Шкрабак В.С. «Безпека життєдіяльності в сільськогосподарському виробництві»./ В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургнев. - М.: 2002 р.
28. Шкрабак В.С. Методичні вказівки по розробці роздягнула «Безапасность і екологія» у дипломних роботах студентів - дипломників СПБГАУ./ В.С. Шкрабак, И.Т. Агапов, В.П. Сакунин і ін.- Спб.: 1995 р.
29. Постанова Держкомсанепіднадзора РФ від 28 жовтня 1996 р. N 32.
30. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. «Абетка маркетингу: Навчальна допомога». - Д.: Сталкер, 1998 р. - 432 с.
31. Вествуд Дж. «Маркетинговий план». - Спб.: видавничий будинок Питер, 2000. - 256с.
32. Хопкинс К. «Реклама. Науковий підхід» - Альфа - прес, 2000 р.
33. Дейян А. «Реклама» - М.: 1993р.
Цена: Договорная