Название Емісійна політика підприємства
Количество страниц 106
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2009
Содержание Вступ
Розділ І . Емісійна політика підприємства в умовах ринкової економіки в Україні:
1.1.Інструменти емісійної політики 3
1.2.Властивості цінних паперів : акція, облігація та похідних від них фьючерс та опціони 12
1.3.Цінні папери фондових бірж закордоном
1.3.1. американські депозитарні записки 21
1.3.2. Єврооблігації 35
2 Аналіз емісійної політики підприємства
2.1 Характеристика діяльності підприємства і його емісійної політики
2.2 Аналіз структури і динаміки капіталу
2.3 Аналіз ефективності використовування капіталу
2.4 Оцінка дивідендної політики
2.5 Аналіз фінансової стабільності підприємства з метою вироблення емісійної політики
3 Управління емісійною діяльністю на підприємстві
3.1 Формування оптимальної емісійної політики на основі ефекту фінансового левериджу
3.2 Формування оптимальної емісійної політики на основі застосування моделі EBIT-EPS
3.3 Розробка оптимальної дивідендної політики
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Список литературы 1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (із змінами від 23.02.2006).
2. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
3. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Професійна правова електронна пошукова система «Законодавство України».
4. Указ про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів. Наказ Президента України від 26.11.94р. №699/ 94.
5. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Наказ Державної комісії по ЦБ і ФР від 1.04.96р. № 58 // ГИНУВ про приватизацію. 1996. - №7. - с. 11-17.
6. Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації. Наказ Фонду державного майна від 02.02.95р. № 100.
7. Рішення державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку «Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій» від 14.05.97 р. № 6.
8. Наказ Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку «Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» від 1.04.96 р. № 58.
9. Постанова КМУ про державну програму розвитку національної депозитарної системи від 21.12.2004р

10. Про заходи для державного регулювання й контролю за ринком цінних паперів». Наказ КМУ від 23.08.94р. № 585.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5. Наказ МФУ від 31.03 99 р. № 87 // Баланс, 2000. - № 44. - с. 1 - 12.
12. Балабанів И. Т. Основи фінансового менеджменту / И. Т. Балабанів. - М.: Фінанси й статистика, 1995. - 384 с.
13. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства / О. М. Бандурка, М. Я. Коробів, П. І. Орлів. - К. Либідь, 2003. - 335 с.
14. Бланк И. А. Фінансовий менеджмент / И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 2001. - 528 с.
15. Глазунов В.Н. Оцінка ефективності використання акціонерного капіталу // БУ, 1997. - №3. - с.82 - 85.
16. Гольцбегр М.А. Акціонерні товариства. Фондова біржа. Операції зі ЦБ. - Київ, 1992. - 95с.
17. Губачева О. Звіт про власний капітал // БУ й А, - 2000. - № 4. - с. 32 - 39.
18. Губачева О., Мелехина О. Нові підходи до побудови балансу й розкриттю його статей // БУ й А, - 2000. - № 10., - с. 13 - 22.
19. Едронова В.Н., Мизиновский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів: акції, облігації, векселя. - Москва: Фінанси й статистика, 1995. - 272 с.: іл.
20. Кизима А. Особливості обліку статутного фонду в господарчих товариствах // БУ й А, 1995. - № 9. - с. 13 - 15.
21. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси й статистика, 1996. - 432 с.
22. Костюченко В., Гонів С. КК АТ: оцінка, рух. - М.: «Гевес», 1997р.
23. Крейнина М. Н. Аналіз фінансового стану й інвестиційної привабливості АТ у промисловості, будівництві й торгівлі. - Москва: АТ «ДИС», «МВ - Центр», 1994. - 256 с.
24. Селезньова Н. Н. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Н. Н. Селезньова, А. Ф. Ионова. - М.: Юнити-Дана, 2002. - 479 с.
25. Филимоненков А. С. Фінанси підприємств: навчальний посібник / А. С. Филимоненков. - К.: Ника-Центр, 2002. - 280 с.
26. Андрєєв В, К., Степанюк Л. Н., Остроухова В. И. Правове регулювання предпринитмательскои діяльності: Навчальний посібник. М.: Бухгалтерський облік, 2003.
27. Бернстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності: Пер. с англ. / Научн. ред. перекладу чл.-кор. РАН И. И. Єлисєєва. Гл. ред. серії проф. Я. В. Соколов. М.: - Фінанси й статистика, 2002.
28. Бирман Г., Шмидт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Пер. с англ. / Під ред. Л. П. Бєлих. М.: Банки й біржі, ЮНИТИ, 1997.
29. Бланк И. А. Основи фінансового менеджменту. Б 2-х т. К.: Ника-Центр, 2001.
30. Бухгалтерський облік. Підручник / Під ред. П. С. Безруких. 2-е изд., перераб. і доп. М.: «Бухгалтерський облік», 2003.
31. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасееич Л. С. Макроекономіка: Підручник / Загальна редакція Л. С. Тарасевича. Изд. 2-е, перероблене й доп. Спб.: Изд-У Спбгуэф, 1997.
32. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Мікроекономіка: В 2-х т. / Загальна редакція В. М. Гальперина. Спб.: Економічна школа, 1994 (т. 1), 1997 (т. 2).
33. Єфімова О. В. Фінансовий аналіз. 4-е изд. перераб. і доп. М: «Бухгалтерський облік», 2003.
34. Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент. М.: Фінанси й статистика, 2003.
35. Ковальов В. В. Практикум по фінансовому менеджменті. Конспект лекцій із завданнями. М.: Фінанси й статистика, 2003.
36. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. М.: Фінанси й статистика, 2001.
37. Ковальов В. В., Уланів В. А. Курс фінансових обчислень. М.: Фінанси й статистика, 1999.
38. Чи Ч., Финнерти Дж. Фінанси корпорацій: теорія, методи й практика: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2000.
39. Міжнародні стандарти фінансової звітності. М.: Аскери, 1999.
40. Миколаєва С. А. Особливості обліку витрат в умовах ринку: система « директ-костинг»: Теорія й практика. М.: Фінанси й статистика, 1999.
41. Основи аудита: Підручник / Під ред. проф. Я. В. Соколова. М.: Изд-В «Бухгалтерський облік», 2000.
42. План рахунків бухгалтерського обліку й Інструкція з його застосування. М.: Інформаційне агентство ИПБ-БИНФА, 2001.
43. Родіонов Н. В., Радионова С. П. Основи фінансового аналізу: Математичні методи. Системний підхід. Спб.: «Альфа», 2003.
44. Словник по економіці: Пер. с англ. / Під ред. П. А. Ватника. Спб.: Економічна школа, 1998.
45. Соколів Я. В. Основи теорії бухгалтерського обліку. М.: Фінанси й статистика, 2002.
46. Фінансовий менеджмент. Комп'ютерний практикум: Навчальний посібник / Під ред. проф. В. В. Ковальова, проф. В. А. Ирикова. М.: Фінанси й статистика, 2002.
47. Фінанси. Підручник / Під ред. проф. В. В. Ковальова. М.: Проспект, 2001.

48. . Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.: За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784с
49. Securities Act of 1933
50. Securities and Exchanging Act of 1934
51. Haugen, Robert A. Modern Investment Theory. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ: A Paramount Communications Company. 1993.
52. Sears, R. Stephen & Trennepohl, Gary L. Investment Management. - Orlando, FL: The Dryden Press, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. 1993.
53. Гранцев І. Параметри привабливості депозитарних розписок для емітента та інвестора. // Економіст. – 2003. – №2. – С. 42-44.
54. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 232с.
55. . Деніс МакКоннел, Михайло Колісник, Владислава Рябота, Надія Рєзанова Корпоративне управління: Теорія, законодавство, практика. – К.: – 2001. 80с.
Цена: Договорная